REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WIELKI TYDZIEŃ WYPRZEDAŻY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „WIELKI TYDZIEŃ WYPRZEDAŻY”

organizowanej przez Motor Centrum Sp. z o.o. 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustala warunki akcji promocyjnej  pod nazwą:  WIELKI TYDZIEŃ WYPRZEDAŻY określanej dalej nazwą Akcja Promocyjna.       
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej  jest MOTOR CENTRUM SP. Z O.O., adres: ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk, NIP 583-25-80-298, KRS 0000056829, kapitał zakładowy  2 772 000 zł, zwana dalej  Organizatorem.
 3. Adresatem Akcji Promocyjnej są klienci Organizatora tj. osoby fizyczne lub prawne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, posiadające zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w Promocji.  
 4. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest dokonanie zakupów  produktów,  objętych Akcją Promocyjną (wskazanych w §2), w sklepie stacjonarnym Organizatora, w terminie trwania Akcji Promocyjnej.
 5. Udział w Akcji Promocyjnej  jest dobrowolny, wymaga jednak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wiąże się z dokonaniem zakupów w sklepie stacjonarnym Organizatora.
 6. Miejscem Akcji Promocyjnej jest salon sprzedaży  Harley Davidson® Gdańsk prowadzony przez Motor Centrum Sp. z o.o., znajdujący się pod adresem ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk.
 7. Akcja Promocyjna trwać będzie w okresie 12.02.2024 - 17.02.2024, z zastrzeżeniem §5.

§ 2
Zasady Akcji Promocyjnej WIELKI TYDZIEŃ WYPRZEDAŻY

 1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży kolekcji Harley Davidson, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, przeprowadzana pod hasłem „WIELKI TYDZIEŃ WYPRZEDAŻY”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami i nie dotyczy produktów z nowej kolekcji odzieży, motocykli i akcesoriów itp.
 2. W ramach Akcji Promocyjnej, Organizator, oferuje sprzedaż w sklepie stacjonarnym,  Produktów objętych Akcją Promocyjną, z zastosowaniem rabatów w wysokości do -70%, liczonych od aktualnie obowiązującej ceny sprzedaży   – na wybrane modele odzieży i gadżetów znajdujące się w ofercie sklepu.
 3. Promocja polega na tym, iż Uczestnik Promocji nabywając Produkt promocyjny z kolekcji Harley Davidson obowiązany jest do zapłaty jego ceny detalicznej pomniejszonej o określony rabat. Maksymalny rabat wynosi 70%.
 4.  Wysokość rabatu dla konkretnego towaru,  będzie określona w salonie sprzedaży.
 5. W trakcie trwania Akcji Promocyjnej każdego dnia promocją będą objęte różne grupy produktów:
  1. 12.02.2024 – wybrane kurtki,
  2. 13.02.2024 – wybrane tshirty i koszule,
  3. 14.02.2024 – wybrane bluzy,
  4. 15.02.2024 – wybrane kaski,
  5. 16.02.2024 – wybrane gadżety,
  6. 17.02.2024 – wszystkie produkty wymienione powyżej oraz wszystkie kaski otwarte (również z nowej kolekcji)
 6. Promocja nie dotyczy produktów z nowej kolekcji. Za wyjątkiem kasków otwartych (pkt. 5 ppkt. f)

§ 3
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Organizator   Akcji Promocyjnej: Motor Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-717), ul. Miałki Szlak 4/8  ( NIP 583-25-80-298, KRS 0000056829, kapitał zakładowy  2 772 000 zł )  jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji,  w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych telefonicznie pod numerem 58 321 88 00  lub e-mailowo pod adresem: rodo@motorcentrum.pl. , także za pośrednictwem poczty na adres siedziby Organizatora: ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  niemniej niezbędne w celu uczestnictwa w Promocji. 
 4. Wszystkie dane osobowe podane przez Uczestników  będą przetwarzane przez Organizatora w szczególności w celu przeprowadzenia Promocji określonej niniejszym Regulaminem. Ze szczegółami związanymi z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej  https://www.motorcentrum.pl/ochrona-danych-osobowych/ . 

 § 4
Postanowienia dodatkowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora  lub na adres e-mail: salon@harley-davidson-gdansk.pl 
 2. Organizator rozpatrzy wniesioną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza uprawnień Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia okresu trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie https://www.facebook.com/HDGdansk,  z tym, że dokonane zmiany nie mogą̨ naruszać praw już nabytych przez uczestników Akcji Promocyjnej.
 5. Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w internecie na stronie https://www.facebook.com/HDGdansk.
 6. Przedmiot Promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do Promocji, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia 
 2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 12.02.2024 r. 
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://harley-davidson-gdansk.pl/