Regulamin konkursu "Ulubiona podróż Harleyem to..."

Regulamin konkursu "Ulubiona podróż Harleyem to..." z dnia 8 marca 2024

 1. Postanowienia  ogólne

  1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady konkursu "Ulubiona podróż Harleyem to..." (zwany dalej „Konkursem”)
  2. Organizatorem konkursu jest Motor Centrum Sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku VII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000056829, NIP 583-25-80-298 (zwana dalej „Organizatorem”).
  3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  4. Konkurs jest prowadzony na platformie Facebook na profilu Harley-Davidson Gdańsk (https://www.facebook.com/HDGdansk) oraz na platformie Instagram na profilu Harley-Davidson Gdańsk (https://www.instagram.com/harley_davidson_gdansk/) (zwanymi dalej „Fanpage”)
  5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Spółkę Meta Platforms, Inc.. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu. 
  6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 2. Warunki uczestnictwa

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadającymi aktywne konto w serwisie Facebook.com lub/i Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 
  2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
   1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
   2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
   3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
   4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook / Instagram;
   5. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
   6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i/lub Instagram.
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
  4. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wziął udział w Konkursie z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia takiej osoby z listy uczestników.

 3. Nagroda

  1. W Konkursie przewidziano nagrody dla osób wyłonionych w sposób wskazany w § 6.
  2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są produkty Organizatora: torba na kask.
  3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na Fanpage Organizatora. 
  4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 4. Miejsce i czas trwania konkursu

  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na Fanpage Organizatora. 
  2. Konkurs trwa od 8.03.2024 do 12.03.2024 (do końca dnia).

 5. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, zaś zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na spełnieniu łącznie poniższych warunków:
  1. zamieszczenie pod postem konkursowym wybranego zdjęcia na, którym będzie motocykl Harley-Davidson;
  2. dodanie w komentarzu opisu do zdjęcia, w którym będzie zawarta informacja na temat podróży uwiecznionej na zdjęciu.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku i Instagramie w poście konkursowym.
 3. Treść zamieszczonego przez Uczestnika zgłoszenia musi być rezultatem osobistej twórczości Uczestnika, nie może być sprzeczna z prawem lub z dobrymi obyczajami, w tym nie może:
  1. zawierać treści obscenicznych lub wulgarnych,
  2. nawoływać do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną,
  3. obrażać uczuć religijnych lub bezwyznaniowości,
  4. propagować ideologii narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub innej ideologii totalitarnej,
  5. godzić w dobra osobiste Organizatora lub jakichkolwiek osób trzecich,
  6. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych,
  7. promować produkty lub usługi inne niż oferowane przez Organizatora,
  8. zawierać bezpośrednio lub pośrednio antyreklamy marki Organizatora, produktów lub usług oferowanych przez Organizatora.
 4. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego paragrafu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 5. Podczas Konkursu będą brane pod uwagę wyłącznie prawidłowe zgłoszenia. Zgłoszenie jest prawidłowe, jeżeli spełnia warunki wskazane w niniejszym paragrafie.
 6. Zgłoszenia niekompletne, zawierające nieprawdziwe dane oraz wypełnione niezgodnie z instrukcją określoną w Regulaminie lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia.
 8. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik zapewnia, że:
  1. jest autorem zdjęcia konkursowego rozumianego jako utwór na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 14    czerwca 2021 r. Dz.U. z 2022 poz. 2509) oraz iż posiada do niego wszelkie i wyłączne prawa, w tym prawa autorskie, oraz że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone;
  2. zdjęcie konkursowe nie narusza przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich.
 9. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego paragrafu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 10. Z chwilą dokonania zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, za pośrednictwem wpisu pod postem konkursowym, Uczestnik wyraża zgodę na użycie przez Organizatora konkursowego zdjęcia do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym do publikacji zdjęcia w mediach społecznościowych Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.   

 6. Warunki przyznawania nagród i odbioru nagród

 1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator, biorąc pod uwagę ilość uzyskanych polubień zgłoszenia konkursowego na Facebook’u i Instagramie. Jakakolwiek ingerencja w mechanizm działania będzie powodowała dyskwalifikację w konkursie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.03.2024 roku o godzinie 14:00.
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na profilu Organizatora na Facebook’u  i Instagramie.
 6. Warunkiem odebrania nagrody jest przekazanie przez Uczestnika danych niezbędnych do odebrania nagrody  oraz wywiązania się przez Organizatora z obowiązków płatnika podatku dochodowego ( imię i nazwisko, numer PESEL,  adres korespondencyjny, dane właściwego Urzędu Skarbowego ).  
 7. Przyznane w Konkursie nagrody będzie można odebrać w siedzibie Organizatora, w punkcie Harley Davidson w Gdańsku, przy ul. Miałki Szlak 4/8, w terminie do 30 dni ogłoszenia wyników.
 8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród. 
 9. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 10. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych łączna wartość Nagrody przekazanej zwycięzcom podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzcy są zobowiązani przekazać Organizatorom wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

7. Odpowiedzialność organizatora 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 8. Przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator:  Motor Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-717), ul. Miałki Szlak 4/8  ( NIP 583-25-80-298, KRS 0000056829, kapitał zakładowy  2 772 000 zł ),  w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

2.    We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych telefonicznie pod numerem 58 321 88 00  lub e-mailowo pod adresem: rodo@motorcentrum.pl. , także za pośrednictwem poczty na adres siedziby Organizatora: ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane i kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Dagmara Przędzik-Korol, e-mail na adres: rodo@motorcentrum.pl, tel. 58 321 88 88. 

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora w celach opisanych w pkt. 4 poniżej. 

4.    Wszystkie dane osobowe podane przez Uczestników   będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności w celu udokumentowania Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, poinformowania o wygranej, doręczenia nagrody, rozliczenia podatku dochodowego niniejszym Regulaminem.

5. Dane pozyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przetwarzamy przez czas trwania Konkursu oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Ze szczegółami związanymi z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej   https://www.motorcentrum.pl/ochrona-danych-osobowych/ . 

 9. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 10. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia konkursu. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 8.03.2024” lub elektronicznie na adres email: marketing@motorcentrum.pl
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora w kwestii rozpatrzenia reklamacji,  zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub na adres email, jeżeli Uczestnik wskazał adres email jako formę kontaktu.  

  11. Postanowienia końcowe

  1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem DATA i obowiązuje do dnia DATA roku.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania wynikających ze zmian przepisów prawa lub zmian w regulaminie Facebook. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora.  
    3. Regulamin Konkursu dostępny jest na Fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook, pod postem konkursowym: link oraz na oficjalnej stronie Organizatora.